Екип

Адв. Георги Тошев, Управляващ съдружник  е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2002 г. Специализира в гражданско право и процес, търговско право, административно право, данъчно право, енергийно право и възобновяеми енергийни източници, инфраструктурни проекти. Притежава експертиза в областта на корпоративното право, сливания и придобивания на търговски дружества, инвестиционно планиране, придобиване на недвижими имоти, регистрация на АДСИЦ, консултации и представителство на предприятия държавна и общинска собственост в енергийния сектор. Има задълбочени познания в областта на изготвянето на правни анализи (Legal Due diligence reports), по проекти в енергийния сектор, възобновяеми енергийни източници. Осъществява представителство пред държавните регулаторни органи, предоставя правни консултации свързани с инвестиционни проекти за производство на енергия от конвенционални и възобновяеми енергийни източници. Притежава значителен опит в процесуалното представителство по търговски, административни и граждански дела.

Адв. Ива Ботева, Старши съдружник е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2002 г.  Притежава значителен опит в правното обслужване на държавни дружества и агенции в енергийния сектор. Предоставя юридически услуги при изготвяне на документи за участие в процедури по обществени поръчки, финансирани от ЕС, консултира Възложители и изготвя документации за участие в обществени поръчки, участва и като ключов експерт – Юрист в обществени поръчки, финансирани по ОПОС и ОПАК. Г-жа Ботева има задълбочени познания и специализира в областта на инфраструктурните проекти, като експерт по FIDIC (Червена и Жълта книга) участва в производства по алтернативно решаване на спорове и в арбитражни производства. Като представител на търговски дружества с частно и държавно участие, осъществява процесуално представителство в областта на административното право, търговското и гражданското право.