Предимствата на свободния пазар на електроенергия и как да излезем на него

Либерализацията е необратим процес, който следва директивите в „Трети енергиен либерализационен пакет“ на Европейския Съюз, отнасящ се до търговията с електроенергия и природен газ. България е сред малкото страни-членки, които все още изостават в либерализацията на енергийните си пазари.

Правната рамка на енергийния отрасъл в България е подготвена за пълно отваряне на електроенергийния пазар от 01.07.2007 г., в съответствие с изискванията на Европейския съюз. След тази дата се подготвят и нови подзаконови актове на Kомисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), които да установят новите пазарни отношения. Промени в Закона за енергетиката (ЗЕ), в сила от 17.07.2012 г., предвиждат всички клиенти с обекти, присъединени на средно напрежение, както и фирми на ниско напрежение, но с над 100 кВт инсталирана мощност, да си избират доставчик на електрическа енергия и да договорят с него цени на енергия. T.e. от 2012 г. българският пазар на електрическа енергия е либерализиран за големи консуматори (привилегировани потребители). Всеки абонат, присъединен на средно напрежение, е длъжен да се регистрира на свободения пазар на електроенергия. В противен случай, неговото обслужване се поема автоматично от Доставчик от последна инстанция (ДПИ). През месец юли 2013 г. КЕВР издаде лицензии за Доставчици от последна инстанция (ДПИ) на трите електроснабдителни дружества (ЧЕЗ, EVN и “Енерго – Про“.), както и на Обществения доставчик (Националната електрическа компания – НЕК). Те могат да предоставят електричество на клиенти, присъединени на средно напрежение на територията за действащите им лицензии за обществена доставка. В резултат на това бе изпълнено нормативното изискване на ЗЕ за обезпечаване на електроснабдяването на клиенти с обекти на средно напрежение, които не са си избрали доставчик или са останали без търговец по независещи от тях причини. В тези случаи Доставчик от последна инстанция ще осигурява снабдяването с електрическа енергия на обекти на средно напрежение до избора на друг доставчик. Цените за доставка от последна инстанция са по-високи, за да има стимул за бързото връщане на свободния пазар. За момента, клиентите, присъединени на ниско напрежение с инсталирана мощност над 100 кВт, имат право, но не и задължение, да се регистрират на свободен пазар.

Предимството за всички клиенти е възможността да договорят по-ниска цена и да получат по-качествено обслужване. Клиентът може да избира своя търговец на ел. енергия, но не и своя доставчик. Разпределителната мрежа е собственост на ЕРП, което има задължението да инвестира в развитието на електроразпределителната мрежа и да отстранява възникнали аварии. С излизането на свободен пазар, клиентът сключва два договора: един с търговеца и един с електроразпределителното предприятие. В края на месеца клиентът получава съответно две фактури: една от търговеца, към който плаща активната електрическа енергия, акциз и такса „задължения към обществото”; и една от електроразпределителното предприятие, към което плаща такси пренос и достъп (мрежови услуги, чиито цени са регулирани и не подлежат на договаряне).

Въведени бяха „стандартизирани товарови графици”, което дава възможност на битовите абонати също да избират своя търговец на електрическа енергия. За разлика от регулирания пазар, където търговията се извършва след като доставката е направена и обхваща период от един месец, в условията на свободен пазар търговията се извършва преди момента на доставка и се търгуват количества на часова база. Това означава, че предварително се планира очакваното потребление за всеки час. Всяко отклонение на реалното потребление спрямо прогнозата, представлява т.нар. „небаланс“ и е съпътствано с допълнителни разходи. За да намалят тези разходи, участниците на свободния пазар формират балансиращи групи, които се администрират от „координатор на балансираща група“.
За да отговори на новите предизвикателства на либерализирания енергиен пазар в страната, в началото на 2015 г. Адвокатско дружество „Тошев и Ботева“ създаде експертен екип, който към настоящия момент успешно се развива в предоставянето на правни консултации в сферата на управление енергийната ефективност и консултация на крайния потребител при избор на търговец на крайна енергия и балансираща група. Избирането на търговец на енергия, договарянето на условия по договора, допълнителни услуги, свързани с обслужването, както и фактурирането са важни елеменети за крайния потребител, които водят до повишаване конкурентността в сферата на енергийния пазар, а това гарантира понижаването на цените и повишаване качеството на обслужването. Понижаването на разходите за крайния потребител означава повишаване на неговата конкурентноспособност, позволявайки му да реализира по-добри приходи и да инвестира в развитие на дейността.