Обществени поръчки

  • анализира на необходимостта от прилагане на правилата за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки спрямо определена сделка или лице
  • консултира и изготвя цялостна документация за възлагане на обществени поръчки
    консултира и съдейства при подготовка на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки
  • консултира хода на изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки
  • осъществява представителство в хода на процедурите по възлагане на обществени поръчки
  • консултира възможности за административен и съдебен контрол на решенията на възложителите
  • осъществява процесуално представителство в производства по обжалване на актове на възложителите при провеждани процедури за възлагане на обществени поръчки
  • осъществява процесуално представителство в производства по съдебно обжалване на актове и действия при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки