Административни спорове

  • осъществява процесуално представителство пред индивидуални и колективни специализирани административни органи
  • предоставя правни консултации по възникнали спорове и процесуално представителство и защита пред работодатели, както и пред
  • специализираните администрации за контрол по изпълнението на трудовото законодателство /Инспекция по труда и др./
  • предоставя правни консултации по възникнали спорове и процесуално представителство и защита пред Национална агенция по приходите /НАП/
  • осъществява процесуално представителство по дела за обществени поръчки в производства пред Комисията за защита на конкуренцията