Инфраструктурни проекти

  • консултира осъществяване на инвестиционни намерения, в това число на възможности за финансиране на инфраструктурни проекти посредством структурни фондове и банково кредитиране
  • съдейства при подготовка и подаване на оферти за участие в търгове за изпълнение на инфраструктурни проекти
  • консултира и съдейства при сключване и изпълнение на договори за изпълнение на инфраструктурни проекти
  • консултира и съдейства в процедури по придобиване на терени, необходими за изграждане на инфраструктурни обекти, включително в отношения по отчуждаване и обезщетяване
  • свързване на изградени обекти с енергийната и пътна инфраструктура
  • снабдяване с необходими разрешителни /лицензии/ за функциониране на изградени инфраструктурни обекти