Оползотворяване на отпдъците

  • консултира по въпроси свързани с правния режим на управление на отпадъците
  • консултира по въпроси свързани с изискванията за третиране и оползотворяване на отпадъците
  • консултира по въпроси свързани с изискванията за рециклиране на отпадъците
  • консултира и изготвя договори с организации за оползотворяване на отпадъци
  • осъществява представителство пред специализирани административни органи, прилагащи и контролиращи реда за управление на отпадъците