Околна среда

  • предоставя правни консултации за приложимите административни процедури във връзка с проучвания на въздействието върху околната
  • среда, екологични оценки (ЕО) и оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценки за съвместимост (ОС);
  • предоставя консултации относно начина и етапи на одобряване на инвестиционни намерения за получаване на необходимите разрешителни (лицензии).
  • изготвя правни становища за съвместимост на инвестиционно намерение с плановете за защита на Защитени зони, природни паркове, Натура 2000 и др.
  • осъществява правна защита в съдебни и административни процедури по въпроси, свързани с опазването на околната среда.