Възобновяеми източници

  • предоставя правни консултации свързани с инвестиционни проекти за производство на енергия от конвенционални и възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/
  • консултира въпроси свързани с вещно-правения режим на имоти, планирани за изграждане на енергийни мощности
  • консултира и съдейства процеси по присъединяване към електропреносната мрежа
  • консултира и съдейства при осъществяване на сделки свързани с изкупуване на изградени съоръжения за пренос на електрическа енергия
  • консултира и съдейства в процеси по цялостната реализация на проекти за изграждане на нови енергийни мощности
  • съдейства при подготовка на документи и договори във връзка с цялостното осъществяване на проекти, включително за издаване на разрешения и лицензии и предоставяне на концесии
  • изготвя правни анализи и становища, с цел реализация на инвеститорски намерения по енергийни проекти по Закона за енергията от възобновяеми източници