Енергийно право

ПРОЕКТИ НА АД „ТОШЕВ И БОТЕВА“ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРАВО:

Изготвяне на Становище на Сдружение „Съюз на производителите на екологична енергия” по проект на Правила за изменение и допълнение на ПТТЕ, съгласно Заповед № З – Е – 164 от 06.08.2015 г. на Председателя на КЕВР.

Изготвяне на становище по Доклада на Комисията по енергетика – относно: общ законопроект на приетите на първо гласуване на 14 юли 2015 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 554-01-124, внесен от Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков на 7 юли 2015 г. и законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 554-01-126, внесен от Димитър Танев, Мартин Димитров и Найден Зеленогорски на 8 юли 2015 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Общ проект, Второ гласуване.

Процесуално представителство по жалба срещу Решение № СП-01/31.07.2015 г. („Решението“) на Комисия за енергийно и водно регулиране („КЕВР“) в частта по т.1, т.2, т.6 и т.9. Съгласно посочените точки от Решението, произведената от производителите електрическа енергия от възобновяеми източници, се изкупува само до размера на определеното в тази точка нетно специфично производство.

Жалбоподатели: „ВАЛИДЕКС” ЕООД, „ЕЛПРО-ЕС” ООД, „ВАРУНА” АД, „МИ – ВЕЦ” ЕООД „Микро ВЕЦ Косица” ООД, „ХК – БЕЛА ВОДА” ООД, „РАБИША-ЕЛ” ЕООД, ХИДРОЕНЕРДЖИ ООД, „ХИДРОЕНЕРГОСТРОЙ” ООД „ПОГЛЕДЕЦ – ЛЕСИНВЕСТ” EООД, „ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ” ООД, ET „ЕЛКОМЕРС – КРАСИМИР НИКОЛОВ”, „БИЙСТЪН ЕНЕРДЖИ” АД, „АКВА-ВАК” ООД, „СНАБДЯВАНЕ, ЗАГОТОВКИ И МОНТАЖ” ООД, „КОНСОРЦИУМ-БАЛКАНСКА ЕКО ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ” ООД, „АВЕРС” ООД „МЕДИКОМ-ЕЛЕКТРИК” ООД, „РОСИНА – ЦАНКОВИ” ООД, „ДИМАЛ АМ” ООД, „ВАРИЯ” EООД, „ЕВКЛИПС ИНВЕСТ” ООД, „ХИДРОВАТ” AД, „АРИЕЛ – ТН” EOOД, ЕТ „МАКТИДИ – МАКАРИ ГЕОРГИЕВ”, „П и М ЕЛЕКТРИК” ООД, „ЧЕРНА МЕСТА” ООД, „БЯЛА МЕСТА” ООД, „ТРЕЙДИОМ” ООД , „ЦЕНТРИОМ” ООД, „ЮНИОН ХИДРО” ООД, „РОУД-ЕНЕРДЖИ” ООД, „ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ” EAД, „БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ГРАНИТОИД” AД, „ЛЪКИ ЕНЕРГИЯ” EAД, „ХИДРОЕНЕРДЖИ КОНСТРЪКШЪН” EOOД, „РУНО-КАЗАНЛЪК”, Сдружение „Съюз на производителите на екологична енергия – БГ”, „ЛУКЕЛ” ЕООД, ВЕЦ СВОГЕ АД.

Правен анализ и изготвяне на МОДЕЛ ЗА ТЪРГОВИЯ С БЕЛИ СЕРТИФИКАТИ ЗА БЪЛГАРИЯ в изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната ефективност, в това число и определяне на необходимите нормативни и институционални предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми“ от проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”.

Абонаментно правно обслужване и процесуално представителство на Агенцията за ядрено регулиране, участие в екипи по изготвяне на проекти за подзаконови нормативни актове.

Абонаментно правно обслужване и процесуално представителство на дружество „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД, със сто процента държавно участие в капитала, с предмет на дейност – техническа ликвидация, техническа и биологична рекултивация, мониторинг на обектите от бившия уранодобив.