Ликвидация и несъстоятелност

Ликвидация

 • изготвя корпоративни документи, необходими за започване на ликвидационната процедура;
 • съдейства при свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците или акционерите за прекратяване на търговска дейност
 • съдейства при провеждане на избор и назначаване на ликвидатор/и, консултации във връзка с дейността на ликвидатора
 • съдейства при съставяне и обявяване на финансови отчети и други документи пред компетентните органи
 • консултира сделки и действия, свързани с изпълнение на задължения и осребряване на налично имущество
 • консултира уреждане на отношенията между съдружниците при прекратяване на търговски дружества
 • съдейства при изготвяне и подаване на документи за заличаване на търговеца

Несъстоятелност

 • изготвя предварителен анализ на правното и финансово състояние на длъжника и и конкретни предложения за бъдещи действия
 • изготвя правни документи, свързани със започване и провеждане на процедура по несъстоятелност
 • осъществява процесуално представителство пред съд в производства по несъстоятелност
 • съдейства при взаимодействие с назначения временен или постоянен синдик
 • съдейства и участва в преговори за уреждане на отношенията между кредитор и длъжник в производството по несъстоятелност,
 • консултира изготвяне на оздравителен план и разпределение на събраното имущество