Дружествено право

 • консултира и представлява физически и юридически лица при регистрация и действие на търговски дружества, консорциуми и други
 • търговски обединения
 • консултира промени в структурата или бизнес насочеността на търговски предприятия
 • консултира подготовката и провеждането на събрания на органи на управление на търговски дружества
 • консултира и провежда процедури по изработване, въвеждане и прилагане на правила за спазване на добрата търговска практика и
 • действащото законодателство в структурата на търговското предприятие
 • консултира въпроси относно структурата и организацията на управление на човешки ресурси на търговските предприятия
 • консултира и провежда процедури по съкращения на персонала, в това число и процедури по масови уволнения
 • консултира и предоставя съдействие при преговори със синдикални организации и членове на синдикални организации.
 • съдейства при водене на търговски преговори
 • консултира и съдейства в процеси по изготвяне на правен анализ и оценка на релевантната правна уредба във връзка с осъществяване на
 • инвестиционни намерения